ÁSZF

Általános  Szerződési  Feltételek

/Mixpakk Kft futárszolgálat, mint vállalkozás/

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

Mixpakk Kft. (továbbiakban: Mixpakk Kft.)

Székhelye,: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 11. 9/35.

Telephelye, Postacím, Ügyfélszolgálat címe: 1116 Budapest, Barázda u. 42.

Rendelésfelvétel: Telefon: +36 30 274 1210

E-mail: info@mixpakk.hu; ugyfelszolgalat@mixpakk.hu

Honlap:www.mxp.hu

Nyitva tartás: munkanap 08:00-tól, 17:00-ig

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9. és 15. pontjai szerint futárpostai és expressz postai szolgáltatások Magyarország területén.

Futárposta-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett:

 • a) utánvét;
 • b) nyomon követhető kezelés
 • c) okmányvisszaforgatás
 • d) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés,
 • e) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

A Mixpakk Kft. jogosult a teljesítéshez más szállítmányozót és fuvarozót közvetítőként igénybe venni

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Mixpakk Kft futárszolgálat szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

2. A szerződés tárgya

A Mixpakk Kft. vállalja, hogy szolgáltatói szerződés alapján és az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán (öntapadós etikett) vagy az ahhoz tartozó nyomtatványon (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Mixpakk Kft vagy a Mixpakk Kft. Alvállalkozója, kísérő okirattal közúti járművön szállít.

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződésmódosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Mixpakk Kft a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.

A Mixpakk Kft megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.

Ha a Mixpakk Kft alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Mixpakk Kft feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Mixpakk Kft a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Mixpakk Kft-n kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Mixpakk kft. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Mixpakk Kft. őrizni köteles. A Mixpakk Kft. jogállására a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Szolgáltató

 1. a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
 2. a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
 3. a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Mixpakk Kft alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Mixpakk Kft a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

4.4 Szolgáltatás felfüggesztése

Amennyiben a feladó az ÁSZF 1. Számú mellékletében kizárt áruféleséget ad fel, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Mixpakk Kft. jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladata

A feladó köteles minden küldeményt az iparszerű csomagkezelés és a hatékony közúti továbbítás követelményeinek megfelelően becsomagolni és csomagazonosítóval illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért a Mixpakk Kft. nem vállal felelősséget. Elektronikusan vagy írásban megküldött adatok hiányában az adatok beérkezéséig a Mixpakk Kft. jogosult a küldemények továbbítását megtagadni.

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

„Törékeny“ jelzéssel ellátott küldemény nem mentesíti a feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Mixpakk Kft nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Mixpakk Kft berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Mixpakk kft felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt – kartondobozt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Mixpakk Kft. nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

A hibás címzésért a Mixpakk Kft nem vonható felelőségre és ezért a Mixpakk Kft felelősséget nem vállal.

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

Ettől eltérő díjazás kizárólag egyedi szerződéses megállapodással lehetséges.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Mixpakk Kft határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Mixpakk Kft a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál készpénzzel vagy átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.

Készpénzes fizetés: A Mixpakk kft a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak.

Átutalásos fizetés: A Mixpakk Kft külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó vagy a címzett részére. Nem fizetés vagy jelentős késedelmes fizetés esetén a Mixpakk Kft. jogosult a kézbesítés nélkül a központi raktárában visszatartani az érintett partner által feladott küldeményeket illetve a beszedett utánvét összegeket az adott kintlevőség mértékéig automatikusan bekompenzálni. Mixpakk Kft. jogosult késedelmes fizetés esetén a késedelem első napjától a PTK. 301. paragrafusa alapján késedelmi kapamtot felszámítani és a kintlevőség behajtásával kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek megtéríttetésére.

7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A Mixpakk Kft. minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva szállít és kézbesít. A feladó által a Mixpakk Kft. kézi fuvarlevélen, vagy a kihelyezett ügyfélszoftverében megjegyzésként, kiegészítő információként feltüntetett adatok nem szolgáltatások. Ezek kiegészítő információ melyeket Mixpakk Kft. igyekszik figyelembe venni de maradéktalan betartásukért nem vállal felelősséget.

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Futárposta-szolgáltatás:

 • azonnali szállítás Budapesten belül: a megrendeléstől számított 1 órán belüli árufelvétel. A küldemény felvételtől számított legkésőbb 3 órán belüli kézbesítése Budapesten belül.
 • azonnali szállítás vidékre: megrendeléstől számított 1 órán belüli árufelvétel a küldemény felvételtől számított legkésőbb 5 órán belüli kézbesítése
 • körfuvar Budapesten belül: minimum 6 küldeménytől a megrendeléstől számított 1 órán belüli felvételt követően 4 órán belüli kiszállítás,

Expressz postai szolgáltatás: keretében a Mixpakk Kft a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon kézbesíti. utánvét

Postai közvetítő tevékenység:

 • Mixpakk Kft képviseletében a futár a küldeményt átveszik beszállítja a központba és átadja a küldemény felvételét feldolgozását és kézbesítését ellátó alvállalkozónak.

A feladó választása szerint külön díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

 • speciális árukezelés: feladó vagy a címzett által igényelt egyedi árukezelés,
 • okmány visszaforgatás: a címzett által aláírt okmányok visszaküldése a feladó részére,
 • utánvét kezelés: a feladó által rögzített összeg beszedése a címzettől és kifizetése a feladó részére.
 • Szombati szállítás és kézbesítés: A Mixpakk Kft. a feladó küldeményeit egyedi megállapodás során szombaton kézbesíti.
 • Visszáru: A küldemény kézbesítése során átvett küldemény visszajuttatása a feladónak.
 • Árufelvétel: A partner nem a saját címéről kér szállítást egy címzetthez hanem egy külső címet ad meg.
 • Csomagcserés küldemény: A partner felad egy küldeményt egy adott címre és el is hozat ugyanonnan egy küldeményt

A feladó választása szerint az alábbi szolgáltatások kérhetők díjmentesen:

– címzett keresése helytelen címzés esetén

– címzett értesítése e-mailben a kézbesítés előtt

Különleges szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

– hivatali és egyéb ügyintézés

 

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Mixpakk Kft közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

A küldemények felvételét az ügyfél és a Mixpakk Kft szóbeli megállapodása alapján a Mixpakk Kft alkalmazásában álló futár vagy a Mixpakk Kft. szerződésben álló alvállalkozó futára végzi.

A szolgáltatás +36304076655 vagy +36703366029-s telefonszámon rendelhető meg vagy az info@mixpakk.hu e-mail címre küldött megrendelés vagy www.mixpakk.hu weboldalon a futár rendelése menüpontnál.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Mixpakk Kft általi átvételét a Mixpakk Kft okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

7.3. Tömeg és mérethatárok

A Mixpakk Kft.-vel szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

– gépkocsival történő szállítás esetében 40 kg lehet.

 • legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság + szélesség + magasság)120x70x60 cm

Túlméretes küldemények: amelyek tömege kisebb 40 kg-nál de bármely térbeli kiterjedése meghaladja a 200 cm-s hosszúságot és vagy a 300 centiméters övméretet.

Túlsúlyos küldemények: amelynek tömege meghaladja a 40 kg-t és a feladó nem készítette raklapra így biztonságos kezeléséhez gépi segítségre, vagy egynél több emberre van szükség.

Fentiektől eltérően a Pick Pack Pont Szolgáltatás esetén:

 • „small” (S) csomag: tömege legfeljebb 3 kg, mérete legfeljebb: 20 x 30 x 10 cm;
 • „medium” (M) csomag: tömege 3-10 kg közötti, mérete legfeljebb: 30 x 30 x 30 cm;
 • „large” (L) csomag: tömege 10-15 kg közötti, mérete legfeljebb: 50 x 50 x 50 cm;
 • „extra large” (XL) csomag: tömege 15-20 kg közötti, mérete legfeljebb: 60 x 60 x 60 cm.

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Mixpakk Kft a feladót elsősorban e-mailen értesíti az első kézbesítési kísérletről. Sikertelen kézbesítés esetén a Mixpakk Kft. a küldemény kézbesítését még egy alkalommal megkísérli  vagy a küldeményt a feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése ( ha van ) illetve az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

A kézbesítés szabályairól, valamint a Címzettet a kézbesítés során terhelő felelősségről a Címzett megfelelő– a jelen ÁSZF-fel is összhangban történő – tájékoztatása a Feladó feladata, e körben a Mixpakk Kft-t felelősségnem terheli.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Mixpakk Kft belföldön minden küldeményt magánszemély esetén házhoz, cégek esetében telephelyig szállítja a küldeményt.

Házhozszállítás esetén a Címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhely (vagy azon belül a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen (így különösen szilárd burkolatú közúton könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen, emeletes épületek esetében a küldemény befogadására alkalmas lift működjön, állatartás szabályai betartásra kerüljenek, a címhely bármilyen engedély, egyéb hozzájárulás, illetve bármilyen speciálisvédőfelszerelés, védőeszköz nélkül megközelíthető legyen, a kézbesítés ne veszélyeztesse a futár személyi biztonságát és a küldemény, illetve egyéb küldemények vagyonbiztonságát) [Postarendelet 14.§].

A Címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhelyen a címzésben feltüntetett neve/elnevezése megfelelő módon – azaz könnyen és egyértelműen felismerhetően és olvashatóan – legyen feltüntetve

Amennyiben a címhely (vagy azon belül a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) nem

közelíthető meg könnyen és biztonságosan, úgy a futár nem köteles megkísérelni a kézbesítést, ilyen

esetben a küldemény kézbesítése sikertelennek minősül.

A név/elnevezés nem megfelelő feltüntetése esetén a futár lehetőség szerint megkísérli a kézbesítést, ellenkező esetben a küldeményt kézbesíthetetlennek minősíti.

A kézbesítés során 5 percen túli várakoztatás esetén a futár jogosult a kézbesítést megszakítani, ilyen esetben az érintett küldemény kézbesítése sikertelennek minősül.

 

8.2.2. Pick Pack Pontra kézbesítés

 

A Mixpakk Kft minden Pick Pack Pontra történő szállításban Postai Közvetítői tevékenységet lát el (ÁSZF 7.1) A tényleges kézbesítés a Sprinter Futárszolgálat végzi.

 

Pick Pack Pont Szolgáltatás esetén a Címzett felelős azért, hogy a Feladó értesítése alapján az átvételi határidőn belül a megjelölt PPP kézbesítési ponton a küldemény átvétele céljából megjelenjen, illetve a küldemény egyéb jogosult átvevő általi átvétele iránt intézkedjen.

 

A Mixpakk kft valamennyi szolgáltatása esetén irányadó általános szabály: a Címzett átvételkor a futár

jelenlétében köteles megvizsgálni a küldeményt, annak felbontása nélkül. Amennyiben a küldemény csomagolásán külső, látható sérülés található (pl. felbontva vagy deformáltan érkezik), vagy egyéb nyilvánvaló körülmény a küldemény részleges elvesztésére vagy megsérülésére utal, úgy arról a Futár a Címzett jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel és azt a Címzettel aláírattatja, ha pedig a Címzett az aláírást megtagadja, annak tényét a jegyzőkönyvben rögzíti. Amennyiben a Címzett a fenti megvizsgálási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a csomagoláson külső, látható sérülés nem található, és egyéb nyilvánvaló körülmény sem utal a küldemény részleges elvesztésére vagy megsérülésére, úgy az átvételt követően  Futár nem köteles a címhelyen tovább

tartózkodni.

 

8.2.3. Közvetett kézbesítés

A Mixpakk kft a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetített úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

Házhozszállítás esetén: a szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

Pick Pack Pont Szolgáltatás esetén a Címzett helyett a meghatalmazott részére is kézbesítheti, feltéve,hogy az adott személy részére történő kézbesítés feltételei az alábbiak szerint fennállnak. Helyettes átvevő, alkalmi átvevő, illetve közvetett kézbesítő részére történő kézbesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan kizárt.

8.3.1. Az átvétel elismerése

Házhoz szállítás esetén a küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

A SPRINTER felhívja a figyelmet arra, hogy Pick Pack Ponton történő kézbesítés esetén a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és számának – akézbesítési okiraton, vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön történő – rögzítését a 335/2012 Kormányrendelet 22.§ (5) bekezdésének b) pontja teszi kötelezővé. Az így felvett adatok tekintetében a SPRINTER minősül adatkezelőnek. Az adatkezelés jogalapja a Kormányrendeletrendelet hivatkozott rendelkezése, az adatkezelés célja – a Kormányrendelet hivatkozott rendelkezésével összhangban – a küldeményt átvevő személy személyazonosságának és a küldemény kézbesítésének igazolása. Az adatrögzítés a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő hozzájárulásával történik. Amennyiben a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a fentiek szerinti adatrögzítéshez nem járul hozzá, vagy az adatrögzítéshez szükséges okmányt nem mutatja fel, vagy az adatrögzítés egyéb okból lehetetlen, úgy a SPRINTER kénytelen megtagadni a küldemény átadását, miután ellenkező esetben jogszabályt sértene.

A Pick Pack Ponton történő kézbesítés során rögzített adatokat a SPRINTER zárt rendszerben őrzi, és azokat kizárólag a fenti célokrahasználja fel. A rögzített adatok adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra. Az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:„Infotörvény”) 6.§ (5) bekezdésének (a) pontja alapján a SPRINTER a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti azzal, hogy a Postatörvény 54.§ (2) bekezdése alapján az adatkezelés időtartama a postai küldemény feladását követő naptári év vége. A Címzettet, illetve az egyéb jogosult átvevőt az adatkezeléssel kapcsolatban az Infotörvény 14.§-23.§-aiban részletezett jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77025.

Írni nem tudó vagy nem képes személy, illetve olvasni nem tudó vagy a magyar nyelvet nem értő személy

által a kézbesítési okiraton elhelyezett jelölés a küldemény átadás-átvételének jogszerű és érvényes

igazolásául szolgál bármely külön vagy kiegészítő alaki vagy tartalmi kellék nélkül is, e tekintetben a Feladó

a megrendelés közlésével bármely kifogásolás jogáról lemond.

 8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Mixpakk Kft a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Mixpakk kft a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Mixpakk Kft az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Mixpakk Kft-n kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Mixpakk kft vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Mixpakk Kft a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– a fuvarlevélen írott formában;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Mixpakk Kft által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Mixpakk Kft a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Mixpakk kft. által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Mixpakk Kft. a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Mixpakk kft. a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Mixpakk Kft. a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Mixpakk Kft. valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Mixpakk Kft. a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás

A Mixpakk Kft. vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Mixpakk Kft. köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Mixpakk Kft. az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Mixpakk Kft. a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

A Mixpakk Kft. az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Mixpakk Kft.:

– a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Mixpakk Kft-vel elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Mixpakk Kft. a zárt küldeményt felbonthatja, ha

– a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Mixpakk Kft.-nek és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Mixpakk Kft. alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Mixpakk Kft.-vel azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Mixpakk Kft. a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Mixpakk Kft. nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
 • ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
 • Ha a belső dobozon belüli légüres tér nincs kitöltve és ezáltal a küldemény elmozdulhat a dobozon belül
 • ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
 • a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve
 • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
 • A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
 • a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
 • a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Mixpakk Kft-vel szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Mixpakk Kft.-vel szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Mixpakk Kft.-nél írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Mixpakk Kft.-nek a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

A Mixpakk Kft az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Mixpakk Kft a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Mixpakk Kft a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A Mixpakk Kft az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Mixpakk Kft. az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

Házhozszállítási Szolgáltatás, illetve Pick Pack Pont Szolgáltatás esetén – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése,illetve a Mixpakk Kft és a Feladó vagy az igényérvényesítésre jogosult Címzett eltérő megállapodása hiányában – a Mixpakk Kft postai szolgáltatás nyújtásából eredő kártérítési felelősségére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályai irányadóak az alábbiak szerint [Postatörvény 44.§ (2) bek.]: Mixpakk a vagyonban okozott igazolt kárt téríti meg az elmaradt vagyoni előny kivételével. A Mixpakk Kft nem kötelezhető sérelemdíjra (Ptk. 2:52. §), valamint személyiségi jogsértésből eredő kár (Ptk. 2:53. §) megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói (Ptk. 2:51. §) sem [Postatörvény 44.§ (4) bek.].

 •  Értéknyilvánított küldemények esetén a küldemény megsemmisülése, illetve teljes elvesztése esetére a kártérítés összege a káreseménnyel érintett termékek igazolt nettó beszerzési ára. A káreseménnyel érintett termékek igazolt nettó beszerzési árát – mint vagyonban okozott kárt – meghaladóan minden egyéb kár megtérítése, sérelemdíj fizetése, illetve egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárt. Értéknyilvánítás szolgáltatás igénybevétele esetén az értéknyilvánításban megjelölt összeg nem haladhatja meg sem a termékigazolt nettó beszerzési árát, sem az értéknyilvánítás legmagasabb összegét.

A küldemény megsemmisülése, illetve teljes elvesztése esetére a kártérítés maximális mértéke

küldeményenként, illetve szállítmányonként (egy fuvarlevéllel feladott összes küldemény) ahol a  megjelölt összegek minden esetben bruttó – vagyis az általános forgalmi adót és minden más adót, egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó – összegekre vonatkoznak:

 • Házhozszállítási Szolgáltatás értéknyilvánítássalfeladott küldemények értéknyilvánításban megjelölt összeg, de legfeljebb 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint
 • Pick Pack Pont Szolgáltatás értéknyilvánítással feladott küldemények értéknyilvánításban megjelölt összeg, de legfeljebb 50.000 Ft(azaz ötvenezer forint)

Amennyiben a küldemény értéke a jelen pontban az adott küldeményre rögzített maximális kártérítési értékhatárt meghaladja, úgy a Feladó kizárólagos felelőssége az, hogy a maximális kártérítési értékhatárt meghaladóan a küldeményre felülbiztosítást, illetve kiegészítő biztosítást kössön, míg a Mixpakk Kft-t e tekintetben semmiféle biztosítási, illetve kártérítési felelősség nem terheli.

Érték nyilvánított küldemény részleges elvesztése, illetve megsérülése esetére a kártérítés összege az igényérvényesítő választása szerint:

 • a káreseménnyel érintett termék igazolt nettó beszerzési ára, amennyiben az igényérvényesítő a káreseménnyel érintett terméket nem kívánja értékesíteni, annak tulajdonáról lemond, birtoklásával felhagy és a káreseménnyel érintett termék nettó beszerzési árának kártérítésként történő rendezését kéri, mely esetben a káreseménnyel érintett termék a Mixpakk kft tulajdonába kerül;
 • az értékcsökkenéssel megegyező mértékű kártérítés, amennyiben az igényérvényesítő a káreseménnyel érintett terméket értékcsökkentett termékként értékesíteni kívánja, mely esetben a káreseménnyel érintett terméket a Mixpakk Kft visszaszolgáltatja az igényérvényesítő részére (az értékcsökkenéssel megegyező mértékű kártérítés: akáreseménnyel érintett termék igazolt nettó beszerzési ára csökkentve a nem értékcsökkent rész százalékos arányával).

A káreseménnyel érintett termék igazolt nettó beszerzési árát, illetve értékcsökkenés megtérítése esetén az értékcsökkenéssel megegyező mértékű kárt meghaladóan minden egyéb kár megtérítése, sérelemdíj fizetése, illetve egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárt.Amennyiben egy küldeményben elhelyezett több termék közül a káresemény nem érinti valamennyi terméket, úgy a kárrendezés csak a káreseménnyel érintett termékekre vonatkozik; a káreseményekkel nem érintett termékekre, illetve a teljes küldeményre a Mixpakk kft nem fizet kártérítést. Amennyiben egy szállítmányban (egy címhelyre feladott összes küldemény) elhelyezett több küldemény közül a káresemény nem érinti valamennyi küldeményt, úgy a kárrendezés csak a káreseménnyel érintett küldeményre vonatkozik; a káreseményekkel nem érintett küldeményre, illetve a teljes szállítmányra a Mixpakk Kft nem fizet kártérítést. A küldemény részleges elvesztése, illetve megsérülése esetére a kártérítés maximális mértéke 11.1.4.a. pontban meghatározott maximális kártérítési mérték lehet azzal, hogy értékcsökkenés megtérítése esetén a kártérítés maximális mértékét csökkenteni kell a nem értékcsökkent rész százalékos arányával. A 11.1.4.a. pontban foglalt szabályokat egyebekben is megfelelően alkalmazni kell.

 1.  Időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítéséből (késedelmes kézbesítésből, illetve a kézbesítés késedelmes megkísérléséből) eredő kár esetén a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese a kártérítés összege.Nem időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a Mixpakk Kft nem felelős az esetlegesen felmerült kárért (a Pick Pack Pont Szolgáltatás keretében feladott küldemény minden esetben nem időgarantált küldeménynek minősül).
 2.  A postai szolgáltatási szerződés nem vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő egyéb kár esetén a Ptk. általános szabályai irányadók azzal, hogy a Mixpakk kft kizárólag a Feladó vagy a jogérvényesítésre jogosult Címzett vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni a 1.4.a.11.1.4.b., illetve 11.1.4.c. pontokban meghatározott maximális kártérítési értékhatárok alkalmazásával, minden egyéb kár megtérítése, sérelemdíj fizetése, illetve egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárt.

A nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

nem értéknyilvánított könyvelt küldemény részleges elvesztése, illetve megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik a kártérítési átalány előző bekezdésben meghatározott teljes összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a postai küldemény teljes értékéhez

Az 11.1.4-es bekezdésben meghatározott esetekben a Mixpakk kft köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

A jelen bekezdésben foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha Magyarországon feladott és külföldön kézbesítendő, illetve külföldön feladott és Magyarországon kézbesítendő értéknyilvánított küldeményt érintő káresemény esetén a Feladó nem mutat be magyarországi szabályoknak megfelelően kiállított, érvényes beszerzési számlát azzal, hogy a kártérítés mértéke így sem haladhatja meg az értéknyilvánítás összegét.

A jelen fejezetben foglaltaktól eltérően, amennyiben fogyasztónak minősülő Feladó egyáltalán nem vagy csak aránytalan nehézséggel vagy költséggel pótolható dolgot vagy személyi ingóságot ad fel, illetve kereskedelmi értékkel nem rendelkező egyéb tárgyat ad fel (azaz olyan tárgyat, amelynek beszerzési ára számlával nem igazolható), úgy a Mixpakk Kft a Postatörvényben foglalt átalánykártérítési szabályok szerint felel.

11.2. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Mixpakk kft. a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.

A Mixpakk Kft. a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

A Mixpakk Kft. a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Mixpakk Kft. kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

11.3. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Mixpakk Kft. kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a 11.1.4-pont szerint kerül megállapításra

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Mixpakk Kft. tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Mixpakk Kft. választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Mixpakk Kft. tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Mixpakk Kft. vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 1. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Mixpakk Kft. együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Mixpakk Kft. a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

 

Kelt: Budapest, 2018. Április 24.

Hatályos: 2018 Május 24-től

 1. számú Melléklet

 

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak:

 

– szúró-, vágó-, és lőfegyver;

– lőszer, robbanószer;

– radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

– élő növények és állatok;

– értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;

– Különleges értékű áruk: Pl. Nemesfémek, ékszer, pénz, érmék, műtárgyak, értékpapír, pénzértékű dokumentumok, kisorsolt nyereményszelvények, okirat, bélyeg, utalvány, bankkártya,

– földi maradványok;

– romlandó, fertőző, undort keltő áruk;

– hűtést, fűtést igénylő áruk;

– kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;

– kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;

– narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

– nem megfelelően csomagolt tárgyak;

– nem könyvelt küldemény;

-az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

– „postán maradó“ küldemények, illetve postafiókra címzett küldemények

2 számú Melléklet

 

Díjak és kedvezmények:

Árak:

Futárpostai ( azonnali ) szállítás költsége autóval:

 • Budapest belváros I. körzet: 1460 Ft / cím
 • Budapest belváros II. körzet: 1990 Ft / cím
 • Budapest külváros III. körzet: 2900 Ft / cím
 • Budapest peremkerületek IV. körzet: 4200 Ft / cím
 • Agglomeráció területe V. körzet: 7500 Ft / cím

 Azonnali vidéki szállítás költsége:

Felvételi költséget nem határozunk meg, a díjkalkuláció alapja a felvételi és kézbesítési cím között megtett távolság. Távolság alatt az oda-vissza út értendő.

Vidéki szállítás kilométer díja: 100 Ft/km

Minimális távolság: 50 km(oda-vissza útra értendő)

A vidéki szállítás minden esetben, előzetes egyeztetést igényel.

Várakozás és ügyintézési díj:

Első 10 perc ingyenes utána minden megkezdett 10 perc – 350 Ft

Okmánykezelési díj:

500 Ft / cím

Körfuvar:

Legalább 10 küldemény különböző szállítási címekre egyszerre történő feladása esetén 1500 Ft/cím.

 Árufelvétel díja:

Eseti megrendeléskor a díjat tartalmazza a fuvardíj

Szerződés szerint a telephelyen ingyenes, ettől eltérő helyen történő felvételi díj 1000 Ft + áfa

Cserecsomagok szállítási díja:

Egy normál fuvardíj

 MXP budapesti csomagszállítás árai:

Feladás külön címekre / alkalom0-3 kg3-5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg30-40 kg
1-2 db130014001500160017001800
3-6 db120013001400150016001700
7-10 db110012001300140015001600
10 felett100011001200130014001500

MXP BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS:

Feladás külön címekre / alkalom0-3 kg3-5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg30-40 kg
1-2 db146015901870230026903000
3-6 db136014901670210024902800
7-10 db126013901570190022902500
10 felett110012901470180021902350

MXP 10 H BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS:

Feladás külön címekre / alkalom0-3 kg3-5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg30-40 kg
1-2 db346035903870430046905000
3-6 db336034903670410044904800
7-10 db326033903570390042904500
10 felett310032903470380041904350

MXP 12 H BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS:

Feladás külön címekre / alkalom0-3 kg3-5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg30-40 kg
1-2 db266027903070350038903200
3-6 db256026902870330036904000
7-10 db246025902770310034903700
10 felett230025902670300033903550

UTÁNVÉTEL DÍJA:

Utánvét összege FtKezelési díj Ft / cím
50000 -ig500
50001- 100000-ig750
100001-200000-ig1000
200000 felettáruérték 0,5 %

MXP EXPORT CSOMAGSZÁLLÍTÁS:

Közúti csomagszállítás Európa számos országába.

 OrszágkódExportImportTranzit idő (*)Díjzóna
AusztriaATüü2 nap1
RomániaROüü2 – 3 nap8
SzlovákiaSKüü2 nap5
HorvátországHRüü2-3 nap6
SzlovéniaSIüü2 nap10
CsehországCZüü3 nap3
NémetországDEüü3 nap2
BENELUX államokBE; NL; LUüü4 nap4
OlaszországITüü4 nap4
FranciaországFRüü4 nap7
SpanyolországESüü4 nap7
Egyesült KirályságGBüü4 nap9
 ATDECZBeneLUX+ITSKHRFR+ES+PROUKSIÍrország
0-1 kg1 8652 2052 0155 1251 7252 0257 1252 0754 6452 3057 075
1-3 kg2 0152 3852 1756 0151 8252 1457 8052 2654 8652 5157 825
3-5 kg2 1652 5552 3456 7951 9252 2958 6152 4655 0852 7058 745
5-10 kg2 5452 9852 7657 5552 1852 5859 5552 9455 6253 1859 845
10-15 kg2 9153 4253 1858 5452 4252 85510 6153 4256 1653 67511 105
15-20 kg2 9853 5053 6059 5252 6753 14511 8153 9056 2653 77512 545
20-25 kg3 2583 8224 02510 5152 9353 43513 1354 3856 6484 12514 155
25-30 kg3 5324 1384 44511 4753 1853 72514 5854 8657 0324 48515 935
30-40 kg3 8054 4555 28512 6753 6754 28516 1655 8257 4154 84517 885
40-50 kg4 6855 4856 10513 8454 1754 85517 8756 7858 6455 99520 015
50-60 kg5 0155 8656 94515 0254 6855 43519 7157 7459 0656 42522 405
60-70 kg5 8956 8957 78516 1955 1755 99521 6858 70510 3057 57525 405
70-80 kg6 7757 9258 62517 3755 6856 57523 8959 67511 5358 73528 405
80-90 kg7 1058 3059 46518 5256 1757 13526 26510 63511 9559 16531 415
90-100 kg7 9859 33510 29519 6856 6857 70528 79511 59513 18510 31534 415
Minden továbbiakban megkezdett 50 kg   (**)5 4758 2258 2258 2255 4755 47513 0555 47513 0555 47519 875
Import pick-up díj5 4755 4751 5255 4751 5255 4758 2255 4758 2255 4758 225

Az MXP export esetén a mindenkor érvényes szállítási díjon felüli felár:

Gázolaj ár alakulása / literNemzetközi szállítási díjon felül
0<3001,0%
300,13102,2%
310,13203,4%
320,13304,6%
330,13405,8%
340,13507,0%
350,13608,2%
360,137010,6%
370,138012,1%
380,139013,6%
390,140015,1%
400,141016,6%
410,142018,1%
420,143019,6%
430,144021,1%
440,145022,6%
Minden további megkezdett 10 Ft-os emelkedés esetén+ 1,5%

A fenti díjakon felül minden export szállításra E- utdíjként felszámításra kerül még a fuvardíj 7%-a

Költségviselő:

Fontos, hogy nemzetközi szállítás esetén az MXP Futárszolgálat kizárólag a „megbízó fizet” opciót mellett biztosítja a szolgáltatást, tehát minden esetben a megbízó fél köteles megfizetni a fuvardíjat.

Utánvét:

Jelenleg az MXP Futár, Futárszolgálatnál export csomagszállítás esetén nincs lehetőség utánvétes küldemények feladására.

Az árak nettó árak és nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

 1. számú Melléklet:

 Felügyeleti szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím:                       1133 Visegrádi utca 106.

Levelezési cím:    1376 Budapest Pf. 997

Telefon:                Tel: (06 1) 468-05-00

Telefax:                 Fax: (06 1) 468-06-80

E-mail:                   info@nmhh.hu

Honlap:                 www.nmhh.hu